STANDARD BOLT HOW TO DETERMINE BOLT STRENGTH

Bolt Type
Hexagon Head Bolt Stud Bolt Weld Bolt Class
Normal Recess Bolt Deep Recess Bolt
A01FRSE A01FUTP

No Mark

A01FVJ5

No Mark

A01FTS0
  • No Mark

A01FVTO 4T
A01FSNN A01FVDA - - 5T
A01FSYY A01FQ3G

w/ Washer

A01FSYO

w/ Washer

A01FSA2 - 6T
A01FTSX A01FSZ2 - - 7T
A01FT6N A01FSYT A01FUM5 - 8T
A01FRFK A01FQZE - - 9T
A01FU1Q A01FSGF - - 10T
A01FS5E A01FQEV - - 11T